2ος Διαγωνισμός Καλύτερων Καινοτόμων Ιδεών

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013», υλοποιεί το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». Το αντικείμενο της  «Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και καινοτομικής συνείδησης των σπουδαστών με βασικό στόχο την δημιουργία νέων ευκαιριών και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την πραγματική οικονομία. Οι επί μέρους στόχοι της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν:

α) την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προώθηση καινοτόμων ιδεών, μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

β) την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και την δημιουργία καινοτομικού κλίματος μέσω της εισαγωγής μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και

γ) την δημιουργία εικονικής θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων μέσω της οποίας θα εξοικειώνονται οι σπουδαστές στα προβλήματα της δημιουργίας και της λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Επομένως οι τρείς βασικοί  στόχοι της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εστιάζονται στην δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω του συνδυασμού της δημιουργικότητας, της ανάληψης κινδύνου και της εισαγωγής καινοτομιών παράλληλα με την χρηστή διαχείριση, στα πλαίσια ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού.

Ο 2ος Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» διοργανώνεται για δεύτερη φορά από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Η συμμετοχή στον 2ο διαγωνισμό είναι σημαντική, γιατί κάθε σπουδαστής ή ομάδα σπουδαστών η οποία θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει :

√ εποικοδομητική κριτική για την ιδέα από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επιτυχημένα επιχειρηματικά στελέχη,

√ διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και εμπορικής αξιοποίησης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον 2ο διαγωνισμό έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες (προτείνεται από τη ΜΟΚΕ η συλλογική συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες ) με την προϋπόθεση να ορίζεται ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας. Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση κάθε Καινοτόμου Ιδέας θα πρέπει να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο.

Στο 1ο στάδιο,  του 2ου Διαγωνισμού (υποβολή καινοτόμου ιδέας έως 30 Απριλίου 2014) οι φοιτητές υποβάλλουν σε ομάδες (διατμηματικές ή ενδοτμηματικές), την Καινοτόμο Ιδέα τους, η οποία θα υποβληθεί σε αξιολόγηση.

Στο 2ο στάδιο, αξιολόγηση του 2ου Διαγωνισμού (30/05/2014) αξιολογούνται οι 10 καλύτερες «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών».

Ως προθεσμία υποβολής της Καινοτόμου Ιδέας ορίζεται η 30η Απριλίου 2014. Οι προτάσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά στο e-mail του Προγράμματος: innovation@teiwm.gr

Αίτηση Συμμετοχής
Χορηγός 2ου Διαγωνισμού ErgoQ
http://ergoq.gr/

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ