ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Καλωσήλθατε στη

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης Θρησκευμάτων, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτείται η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

H Μο.Κ.Ε. ιδρύθηκε για να στηρίξει τους φοιτητές του ΤΕΙ Δ.Μ. στην παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και τη γενικότερη καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς την επιχειρηματικότητα.  Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος εκτείνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 έως το πέρας του ακαδ. έτους 2014-15.

Η Μονάδα Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) συμβάλλει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τους παραγωγικούς φορείς.

Οι επιμέρους στόχοι για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Δ.Μ. τις οποίες υλοποιεί η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  (ΜΟΚΕ)  του ΤΕΙ  Δυτ.  Μακεδονίας περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό,
 • την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
 • την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης,
 • την παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων,
 • την υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,
 • την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων,
 • την προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τη ΜΟΚΕ ΤΕΙ Δ.Μ για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν:

 • Εισαγωγή και διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας
 • Διαγωνιμός Καινοτόμων Ιδεών
 • Παράγωγη εκπαιδευτικού υλικού
 • Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς
 • Σεμινάρια/καλές πρακτικές
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)
 • Εικονικές πλατφόρμες
 • Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας

Περαιτέρω πληροφόρηση για τις δράσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο δικτυακό τόπο της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Δ.Μ.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δ.Μ.

Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης

Δρ. ΕΜΠ  Επίκ. Καθηγητής
phone: +30 2461068152
fax: +30 2461039682