Αποτελέσματα Διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών που διεξήχθη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Υποβλήθηκαν συνολικά 25 προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Ειδικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε στα  διεθνώς αποδεκτά κριτήρια που αφορούν την  καινοτομία, την υλοποίηση της ιδέας, την αγορά, την ωριμότητα και το όφελος, με συνδυασμένη χρήση συντελεστών βαρύτητας.  Ξεκίνησε ήδη το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού το οποίο σε συνεργασία με τη  ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δ.Μ. θα υλοποιεί την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των επιλεγέντων δέκα καινοτόμων ιδεών.

Οι 10 καλύτερες αξιολογημένες ιδέες